Gyulaffy logo Ösztöndíj - Bursă


Conform hotărârii Consiliului Local al oraşului Cehu Silvaniei unitatea noastră şcolară distribuie elevilor următoarele categorii de burse:
- bursă socială, în sumă de 50 lei/elev/semestru,
- bursă de performanţă, - în sumă de 100 lei/elev/an care obţin locul I, în sumă de 75 lei/elev/an care obţin locul II şi în sumă de 50 lei/elev/an pentru cei care obţin locul III la concursurile organizate de MEN
- bursă de studiu, în sumă de 100 lei/elev/semestru, pentru cei care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 9,90 şi nota la purtare 10,00, respectiv venitul net pe ultimele 3 luni / membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie (2080 lei).

Acte necesare pentru dosar:
- bursa sociala
- bursa de performanţă
- bursa de studiu

TERMEN DE DEPUNERE DOSARE:
- pentru bursă socială – perioada 1 oct - 14 noiembrie anul curent
- pentru bursă de studiu – 1 iunie
- pentru bursă de performanţă – 1 iunie

Legislaţia în vigoare:

Ordinul MECTS nr.5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Bursele de ajutor social se acordă în luna decembrie şi în luna iunie al anului şcolar în curs.

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi:
a) orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.
Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor.
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare.

Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
Prin excepţie, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă.

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, în următoarele situaţii:
a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;
b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.Szilágycseh

(c) 2021 Şcoala Gimnazială Gyulaffy László Általános Iskola