Gyulaffy logo Az iskola rendszabályzata


REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu Art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Prevederile regulamentului nu vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare. Regulamentul de Ordine Interioară ţine cont de condiţiile concrete ale şcolii şi este obligatoriu pentru întregul personal.

1. Funcţionarea localurilor de şcoală
- cursurile la toate clasele se vor desfăşura de dimineaţă

2. Prezenţa la activitate
- elevii vor veni la şcoală cel puţin la ora 7,50;
- cadrele didactice vor veni cu cel puţin zece minute mai repede înainte de începerea orei şi este obligatoriu ca la începutul orei de curs să fie în clasă;
- se va respecta strict timpul afectat orei, 50 minute, precum şi pauza (10 minute). Pauza mare este între orele 10,50 şi 11,10.

3. Activitatea în timpul orei
- nu se discută la ore probleme politice sau care nu ţin de lecţie;
- observaţii de ordin sanitar se vor face în afara orelor sau în cadrul orelor educative;
- se vor evita etichetările şi observaţiile jignitoare la adresa elevilor;
- se interzic pedepsele corporale;
- elevii nu vor fi trimişi afară de la ore;
- absenţele se trec zilnic;
- elevii vor purta uniformă la fiecare oră de curs;
- notele se trec zilnic în cataloage şi în carnetele elevilor pentru asigurarea unei notări ritmice;
- asistenţele directorului la ore pot să fie sau nu anunţate. Dacă urmăreşte în mod special anumite probleme, directorul va anunţa cadrul didactic asistat. După asistenţă se face analiza lecţiei.
- la începutul semestrului directorul vizează planificările cadrelor didactice. La direcţiune se va preda o copie a planificărilor.
- pentru ore, cadrele didactice se vor pregăti pe bază de schiţe.

4. Absenţele
- cadrele didactice vor absenta de la ore numai în cazuri speciale: în interesul şcolii sau în interes personal, în caz deosebit;
- în aceste situaţii direcţiunea va fi anunţată cu o zi înainte, se depune o cerere cu modalitatea de suplinire;
- în situaţii deosebite directorul asigură suplinirea;
- cel solicitat va accepta suplinirea;
- zilele absente motivat nu vor fi reţinute din concediu.

5. Cabinete, săli de clasă
- în principiu nu se predă pe cabinete;
- când este necesar se va întocmi un orar de profesorul respectiv;
- laboratoarele vor fi folosite conform orarului.

6. Completarea documentelor
- cataloagele vor fi completate cu tuş sau cerneală neagră, respectând prevederile din catalog;
- documentele de la arhivă vor fi preluate şi predate pe bază de semnătură;
- eventualele greşeli în documente (cataloage, matricole) vor fi tăiate cu roşu, scrise corect deasupra, semnate, contrasemnate de director, ştampilate;
- jurnalul va fi completat de către profesorul de serviciu şi zilnic va fi semnat de fiecare cadru didactic şi contrasemnat de director.

7. Serviciul pe şcoală
- va fi efectuat de către o clasă, pe rând (VII-VIII) timp de o săptămână;
- cadrele vor fi planificate pe zile;
- conducătorul echipei organizează serviciul în aşa fel, încât să cuprindă toate sectoarele (coridoarele, intrările, porţile, grupul sanitar, curtea).
- profesorul de serviciu în lipsa directorului poate să ia decizii şi va raporta directorului problemele pe care nu le poate rezolva;
- profesorul de serviciu completează jurnalul, stinge lumina pe coridoare şi asigură începerea orelor în condiţii optime;
- elevii de serviciu vor fi exemplu de bună comportare;
- durata serviciului este de la 7,30 până la încheierea cursurilor;
- în pauze, profesorii de serviciu verifică şi grupurile sanitare şi locurile mai ascunse din curte;
- după cursuri, profesorul de serviciu închide dulapul cu cataloage;
- conducătorul echipei raportează directorului abaterile de la disciplină, şi problemele sesizate.

8. În pauză
- elevii vor păstra ordinea şi curăţenia; nu vor alerga pe coridoare, nu fac gălăgie, vor fi politicoşi;
- în pauza mare dacă nu plouă sau nu e prea frig, toţi elevii vor ieşi în curte şi nu vor părăsi curtea şcolii numai cu învoirea dirigintelui sau a profesorului de serviciu;
- în pauza mare elevul de serviciu pe clasă va goli coşul la containerul din curte;
- după pauza mare, personalul de îngrijire va mătura şi spăla coridoarele;
- după ore clasele vor rămâne curate – răspunde profesorul care are ultima oră în clasa respectivă;
- în sala profesorală să predomine atmosfera spiritului colectiv.

. 9. Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare
- repartizarea elevilor pe clase se va face echilibrat din toate punctele de vedere ( provenienţă, mediul fam., sex, capacităţi);

10. Repartizarea orelor la profesori
- va face directorul împreună cu profesorii vizaţi.

11. Repartizarea elevilor
- elevii repetenţi se vor împărţi în mod egal pe clase paralele, având în vedere componenţa clasei şi urmărindu-se pe cât posibil, continuitatea predării;
- elevii nou veniţi vor fi repartizaţi pe clase paralele, ţinându-se cont de următoarele criterii:
- număr elevi pe clasă
- număr elevi pe sexe
- nivelul clasei
- opţiunea întemeiată a părinţilor elevilor.

12. Circulaţia informaţiei
- cadrele vor consulta zilnic afişierul sau tabla din sala profesorală. Cele afişate sau scrise se consideră cunoscute, ştiute;
- când este nevoie se vor ţine şedinţe de informare;
- şedinţele Consiliului de administraţie se vor ţine ori de câte ori este nevoie ( cel puţin odată pe lună);
- audienţele la director vor avea loc zilnic în pauza mare sau după cursuri.


NOTĂ
- Prevederile ROI referitoare la elevi vor fi comunicate elevilor de către învăţători sau diriginţi completându-se cu prevederile Regulamentului şcolar.
- Activitatea celorlalte compartimente va fi reglementată prin organigrama unităţii şi prin fişa postului pentru fiecare angajat.

Szilágycseh

(c) 2021 Şcoala Gimnazială Gyulaffy László Általános Iskola