Gyulaffy logo Tanszercsomag - Rechizite


Rechizitele şcolare se distribuie elevilor din unitatea noastră la începutul fiecărui an şcolar.

Valoarea maximă a fiecărui pachet de rechizite şcolare în anul şcolar 2016 - 2017 este de 26 lei pentru un elev din învăţământul primar şi 28 lei pentru un elev din învăţământul gimnazial.

Elevii care pot primi pachete cu rechizite şcolare sunt cei care depun un dosar la secretariatul şcolii în perioada 15 septembrie - 1 octombrie şi îndeplinesc următoarele condiţii:
- frecventează cursurile în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi,
- se află în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Prin familie se înţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi în întreţinere, care locuiesc şi se gospodăresc împreună.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare:
- toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv
- indemnizaţiile de şomaj,
- creanţe legale,
- convenţii civile de întreţinere aflată în executare,
- indemnizaţii cu caracter permanent,
- alocaţii de stat pentru copii,
- alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament,
- burse pentru elevi.
- terenuri.

Dosarul pentru rechizite şcolare trebuie să conţină următoarele acte:

- Copie Carte de Identitate/Buletin părinţi
- Adeverinţă cu VENITUL NET pe luna iulie 2016 < 625 lei/membru de familie
- Declaratie de mână dacă nu lucrează
- Copie Certificat de naştere copil/copii
- Copie de pe Livretul de familie
- Adeverinţă de la Finanţe că sunt/nu sunt privatizaţi
- Adeverinţă de la Primărie cu venitul agricol.
- Dosar şină.

Szilágycseh

(c) 2021 Şcoala Gimnazială Gyulaffy László Általános Iskola